THÔNG TIN VỀ COVID-19

Trang này được thiết lập để giúp các thành viên trong cộng đồng biết được thông tin mới nhất liên quan đến phản ứng của chúng tôi đối với COVID-19. Nó cho thấy số lượng hiện tại của những trường hợp dương tính và cách ly cho học sinh và nhân viên. Trường Công lập Millard hiện có 27,405 học sinh và nhân viên. 

Mỗi khi chúng tôi được thông báo về một trường hợp dương tính, hiệu trưởng của trường sẽ liên lạc để theo dõi trường hợp đó. Nếu xác định rằng con bạn đã tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính, cá nhân bạn sẽ được thông báo. Tiếp xúc gần được Sở Y tế Thị trấn Douglas xác định là cá nhân ở trong khoảng 6 feet gần với người bị bịnh nhiều hơn 15 phút trong vòng 24 giờ. Xin lưu ý rằng nhân viên và học sinh dương tính chỉ bị lưu hồ sơ trong ngôi trường chính của họ mà thôi.

TỔNG SỐ CA ĐƯỢC BÁO CÁO ĐANG MẮC

41

CHIẾM TỈ TRỌNG PHẦN TRĂM TRONG DÂN SỐ CỦA QUẬN

.15%

TỔNG SỐ ĐANG CÁCH LY THEO KHUYẾN CÁO CỦA SỞ Y TẾ HẠT DOUGLAS

117

PHẦN TRĂM DÂN SỐ QUẬN ĐANG CÁCH LY

.43%

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM SỐ CA ĐANG MẮC THEO TRƯỜNG HỌC

TRƯỜNG TIỂU HỌC

ABBOTT: 0
ACKERMAN: 2
ALDRICH: 0
BLACK ELK: 0
BRYAN: 1
CATHER: 1
CODY: 0
COTTONWOOD: 0
DISNEY: 0
EZRA: 1
HARVEY OAKS: 0
HITCHCOCK: 0
HOLLING HEIGHTS: 1
MONTCLAIR: 1
MORTON: 0
NEIHARDT: 0
NORRIS: 0
REAGAN: 3
REEDER: 0
ROCKWELL: 0
ROHWER: 0
SANDOZ: 0
UPCHURCH: 0
WHEELER: 1
WILLOWDALE: 0

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

ANDERSEN: 2
BEADLE: 5
CENTRAL: 1
KIEWIT: 4
NORTH: 1
RUSSELL: 4

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NORTH: 3
SOUTH: 7
WEST: 3
HORIZON: 0

ĐỊA ĐIỂM KHÁC

YOUNG ADULT PROGRAM (YAP): 0
DISTRICT BUILDINGS: 0

0

THÔNG TIN ĐỊA PHƯƠNG & QUỐC GIA

Thông tin được đăng trên trang này có chứa các đường dẫn đến các trang của các Tổ chức bên ngoài khác. Những đường dẫn này được cung cấp để thuận tiện cho người dùng. Trường Công lập Millard không kiểm soát được hoặc không đảm bảo được tính chính xác, tính liên quan, tính kịp thời hoặc tính đầy đủ của thông tin.

CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG CỦA TRƯỜNG MILLARD

Các nguồn lực được đăng trên trang này có chứa các đường dẫn đến các trang của các tổ chức bên ngoài khác. Những đường dẫn này được cung cấp để thuận tiện cho người dùng. Trường Công lập Millard không kiểm soát được hoặc không đảm bảo được tính chính xác, tính liên quan, tính kịp thời hoặc tính đầy đủ của thông tin.